Beiblätter DE
Bauanleitungsblatter
Home Next

 

Trix 1 Vorkriegs senkrecht

Blatt1-kurz-1
Blatt1 kurz 1 VK.jpg
Blatt2-kurz-1
Blatt2 kurz 1 VK.jpg

 

Trix 1 Vorkriegs

Vorlagenblatt1-1
Blatt1 1 VK.jpg
Vorlagenblatt2-1
Blatt2 1 VKjpg

 

Trix 1 Nachkriegs mit 'Neu' Ankündigungen

Vorlagenblatt1-1
Blatt1 1 NK.jpg
Vorlagenblatt2-1
Blatt2 1 NK.jpg

 

Trix 1A Vorkriegs senkrecht

Blatt1-kurz-1A
Blatt1 kurz 1A VK.jpg
Blatt2-kurz-1A
Blatt2 kurz 1A VK.jpg

Scans: Franz Elbert

 

Trix 1A Vorkriegs

Vorlagenblatt1-1A
Blatt1 1A VK.jpg
Vorlagenblatt2-1A
Blatt2 1A VK.jpg

 

Trix 1A Erste Nachkriegs

Vorlagenblatt1-1A
Blatt1 1A NK1.jpg
Vorlagenblatt2-1A
Blatt2 1A NK1.jpg

Scans: Heinrich Dühnen

 

Trix 1A Nachkriegs mit 'Neu' Ankündigungen

Vorlagenblatt1-1A
Blatt1 1A NK.jpg
Vorlagenblatt2-1A
Blatt2 1A NK.jpg

 

Trix 1B Vorkriegs senkrecht

Blatt1-kurz-1B
Blatt1 kurz 1B VK.jpg
Blatt2-kurz-1B
Blatt2 kurz 1B VK.jpg
Blatt3-kurz-1B
Blatt3 kurz 1B VK.jpg
Blatt4-kurz-1B
Blatt4 kurz 1B VK.jpg

Scans: Walter Brügma

 

Trix 1B Vorkriegs

Vorlagenblatt1-1B
Blatt1 1B VK.jpg
Vorlagenblatt2-1B
Blatt2 1B VK.jpg

 

Trix 1B Nachkriegs mit 'Neu' Ankündigungen

Vorlagenblatt1-1B
Blatt1 1B NK.jpg
Vorlagenblatt2-1B
Blatt2 1B NK.jpg

 

Trix 1C Vorkriegs

Vorlagenblatt1-1C
Blatt1 1C VK.jpg
Vorlagenblatt2-1C
Blatt2 1C VK.jpg

 

Trix 1C Nachkriegs

Vorlagenblatt1-1C
Blatt1 1C NK.jpg
Vorlagenblatt2-1C
Blatt2 1C NK.jpg

 

Trix 1C Nachkriegs mit 'Neu' Ankündigungen

Vorlagenblatt1-1C_mit_Ankündiging_Trix_1D
Blatt1 1C NK und 1D.jpg
Vorlagenblatt1-1C_mit_Ankündiging_Trix_1D
Blatt2 1C NK und 1D.jpg

Scans: Heinrich Dühnen

 

Trix 1D Nachkriegs

Vorlagenblatt1-1D
Blatt1 1D NK.jpg
Vorlagenblatt2-1D
Blatt2 1D NK.jpg

Scans: Werner Sticht

 

Trix-Elektro 11 Vorkriegs

Vorlagenblatt1-Elektro-11
Blatt1 Elektro 11 VK.jpg
Vorlagenblatt2-Elektro-11
Blatt2 Elektro 11 VK.jpg

 

Trix-Elektro 11 Nachkriegs

Vorlagenblatt1-Elektro-11
Blatt1 Elektro11 NK.jpg
Vorlagenblatt2-Elektro-11
Blatt2 Elektro11 NK.jpg

 

Trix-Elektro 12 Vorkriegs

Vorlagenblatt1-Elektro-12
Blatt1 Elektro 12 VK.jpg
Vorlagenblatt2-Elektro-12
Blatt2 Elektro 12 VK.jpg

 

Trix-Motosand Vorkriegs senkrecht

Blatt1-kurz-Motosand
Blatt1 kurz Motosand.jpg
Blatt2-kurz-Motosand
Blatt2 kurz Motosand.jpg
Blatt3-kurz-Motosand
Blatt3 kurz Motosand.jpg
Blatt4-kurz-Motosand
Blatt4 kurz Motosand.jpg

Scans: M.L.

 

Trix-Motosand Vorkriegs waagrecht

Vorlagenblatt1-Motosand
Blatt1 Motosand VK.jpg
Vorlagenblatt2-Motosand
Blatt2 Motosand VK.jpg

 

Moto-Trix Vorkriegs

Lang_voorbeeldenblad1-Moto-Trix
Blatt1 Moto-Trix.jpg
Lang_voorbeeldenblad2-Moto-Trix
Blatt2 Moto-Trix.jpg